BOŞANMADA YOKSULLUK NAFAKASI NASIL ALINIR?

Boşanma davasının mali sonuçlarından birisi de yoksulluk nafakasının alınmasıdır. Yoksulluk nafakası Medeni Kanun Madde 175/I’de, “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.” hükmüyle düzenlenmiştir.

YOKSULLUK NAFAKASI ALABİLMENİN ŞARTLARI

Yukarıdaki hükme göre bu şartları şöyle açıklayabiliriz:

  • Taraflardan birinin talep etmesi gerekir. Talep olmadan hakim kendiliğinden yoksulluk nafakasına hükmedemez. Bu talep boşanma davasında olabileceği gibi ayrıca açılacak nafaka davasında da ileri sürülebilir.
  • Talep eden eşin kusursuz ya da daha az kusurlu olması gerekir. Nafaka istenen eşin kusurunun olup olmaması bir önem arz etmez.
  • Nafaka talep eden eşin yoksulluğa düşecek olması gerekir. Normal ile vasat düzeydeki bir yoksulluk nafaka için yeterlidir. Çalışma gücünden yoksun olunması ve başka bir gelirin de olmaması durumlarında nafaka alınabilme ihtimali daha kuvvetlidir.
  • Takdir edilecek nafakanın, bunu ödeyecek olan eşin mali gücü ile orantılı olması gerekir. Mali güç, yoksulluk nafakasının üst sınırını oluşturur.  Yükümlünün eğer  hiç ödeme gücü yoksa bu nafakaya karar verilemez. Bunun aksine yükümlü ne kadar varlıklı olursa olsun, talep edenin yoksulluğunu giderecek miktardan fazla bir nafakaya da hükmedilemez.

YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME

Yoksulluk nafakası talebi boşanma davasında ileri sürülmüşse kararı boşanma davasına bakan mahkeme verecektir. Ancak nafaka talebi sonradan açılan nafaka davasında ileri sürülecekse eğer yetkili ve görevli mahkeme nafaka alacaklısının yerleşim yeri aile mahkemesidir.

NAFAKA SÜRESİ VE ÖDENİŞ BİÇİMİ

Şu anki duruma göre yoksulluk nafakası süresizdir. Ancak kamuoyunda süresiz nafakanın kaldırılması konusu tartışılmakta olup bu hususla ilgili yetkili mercilerin çalışmaları devam etmektedir. Mahkeme bu nafakanın toptan ya da irat şeklinde ödenmesine karar verebilir. Ancak uygulamada genellikle nafakanın irat olarak düzenli aralıklarla ödenmesine karar verilmektedir.

NAFAKANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VE SONA ERMESİ

İrat şeklinde ödenmesine karar verilen nafakanın artırılması veya azaltılması için talepte bulunulması gerekir. Tabi bunun için mevcut durumun değişmesi ve hakkaniyetin artırmayı veya azaltmayı haklı göstermesi gerekir.[1] Nafakanın sona ermesine ilişkin olarak da MK 176/III’e  göre “İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü hâlinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi hâlinde mahkeme kararıyla kaldırılır.” Dikkat edileceği üzere sadece irat biçiminde ödenen nafakalar için nafakanın sona ermesi mevzubahistir.

ZAMANAŞIMI

MK 178’e göre “Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.”

Eğer siz de yoksulluk nafakası konusunda hukuki yardım istiyorsanız KREATİF HUKUK’un alanında uzman avukatları ile size en iyi hukuki hizmetini sağlayacağından emin olabilirsiniz.


[1] DURAL,Mustafa/ÖĞÜZ,Tufan/GÜMÜŞ,Alper:Aile Hukuku,11.Bası,2016,syf 151

Bizle iletişime geçmek için: https://kreatifhukuk.com/iletisim/

instagram hesabımızı ziyaret etmek için: https://www.instagram.com/kreatiflawoffice/

Twitter hesabımızı ziyaret etmek için: https://twitter.com/kreatiflaw

Linkedİn hesabımızı ziyaret etmek için: https://tr.linkedin.com/in/kreatif-law-office-a64a31214