BOŞANMA DAVASINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT NASIL ALINIR?

            Açılan boşanma davasının eşler ve çocuklar yönünden sonuçları olduğu gibi mali açıdan da bir takım sonuçları vardır. Bu mali sonuçlardan biri de maddi ve manevi tazminat talebidir.

            Öncelikle belirtmek gerekir ki maddi ve manevi tazminat alınabilmesi için ilgilinin talepte bulunması gerekir. Dolayısıyla hakim bir talep olmadan yani kendiliğinden tazminat ödenmesine karar veremez.

            MADDİ TAZMİNATIN ŞARTLARI NELERDİR?

            Medeni Kanun madde 174/1’e göre, “Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun miktarda bir tazminat isteyebilir.”

            Yukarıda açıklanan hükme göre maddi tazminat talep eden eşin boşanmada hiç kusurunun bulunmaması ya da kusurunun daha az olması gerekir. Bununla birlikte tabi ki davalı tarafın her halde kusurlu olması aranacaktır. Ayrıca maddi tazminatın, bir zararı tazmin etme amacıyla verildiği düşünüldüğünde davacının mevcut ya da beklenen bir menfaatinin de zedelenmiş olması gerekir.

            MADDİ TAZMİNAT MİKTARI NE KADAR OLABİLİR?

            Kanundaki hükme göre maddi tazminat uygun bir miktar olmalıdır. Tabi ki bu miktara hakim karar vermektedir. Hakim tarafların ekonomik ve sosyal durumlarını kusur dereceleri ile birlikte değerlendirerek uygun miktardaki bir tazminata karar verir. Ancak tazminat  miktarının uğranılan zararı  tam olarak karşılaması gibi bir zorunluluk yoktur.[1]

            MANEVİ TAZMİNATIN ŞARTLARI NELERDİR?

            Medeni Kanun madde 174/2’ye göre, “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.”

            Yukarıda açıklanan hükme göre manevi tazminat için davalının kusurunun bulunması yeterli olup bu kusurun ağırlığı önemli değildir. Ancak yine de davacının eğer kusuru varsa bile davalıya oranla daha az kusurunun olması gerekmektedir. Davacının kusuru tazminatta indirim sebebi olarak mahkemece değerlendirilmektedir. Manevi tazminat için ayrıca davacının kişilik hakkının ihlal edilmesi de aranan bir diğer koşuldur. Bu ihlalin manevi tazminatı haklı gösterecek derecede olması gerekir.

            MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI NE KADAR OLABİLİR VE NE ŞEKİLDE ÖDENEBİLİR?

            Manevi tazminat hakim tarafından ve ancak para olarak belirlenebilir. Ayrıca belirlenen manevi tazminat miktarı irat şeklinde ödenemez ancak defaten yani bir defada ödenebilir. Son olarak şunu da belirtmeliyiz ki manevi tazminat boşanma davasından ayrı olarak da dava yoluyla da talep edilebilmektedir.

            Eğer siz de boşanma davasından kaynaklı olarak maddi-manevi tazminat konusunda profesyonel bir destek almayı düşünüyorsanız KREATİF HUKUK’un alanında uzman avukatları ile size en iyi hukuki hizmetini sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Bizle iletişime geçmek için: https://kreatifhukuk.com/iletisim/

instagram hesabımızı ziyaret etmek için: https://www.instagram.com/kreatiflawoffice/

Twitter hesabımızı ziyaret etmek için: https://twitter.com/kreatiflaw

Linkedİn hesabımızı ziyaret etmek için: https://tr.linkedin.com/in/kreatif-law-office-a64a31214


[1] DURAL,Mustafa/ÖĞÜZ,Tufan/GÜMÜŞ,Alper:Aile Hukuku,11.Bası,2016,syf 146