İCRA BORCUNUN TAKSİTLE ÖDENMESİ

Hakkında icra takibi başlatılan borçlu, borcunu peşin ödeyebileceği gibi taksitle de ödemek isteyebilir.  Bu husus İcra İflas Kanunu Madde 111’de düzenlenmiş olup kanunda sadece borcun hacizden sonraki dönem için taksitle ödenmesi durumu ele alınmıştır. Ancak hacizden önce de borcun taksitle ödenmesi mümkün olabilir. Bu iki durumu ayrı ayrı şu şekilde açıklayabiliriz:

HACİZDEN ÖNCE BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

            Kanunda hacizden önce borcun taksitle ödenmesi durumu düzenlenmemiştir. Ancak yine de alacaklı ile borçlunun haciz uygulanmadan önce borcun taksitlendirilmesi konusunda anlaşmaları üzerine bu durum tarafların ve icra müdürünün de imzasıyla tutanak altına alınır ve borç taksitlendirilmiş olur.

            Hacizden önceki taksit anlaşması için alacaklının muhakkak rızası olması gerekir. Alacaklının rızası olmadan bu anlaşma yapılamaz. Taraflar taksit miktar ve tarihlerini istedikleri şekilde belirleyebilirler. Söz konusu anlaşmanın hukuki ve cezai sorumlulukları bulunduğu için taksit anlaşmasının açık ve net bir şekilde belirli olması gerekir. 

            Borçlu anlaşmaya uygun şekilde davrandığı sürece icra takibi devam edemez, haciz istenemez. Ancak borçlunun taksitleri ödemediği durumda alacaklı taraf kalan kısım için takibe devam edip haciz talebinde bulunabilir. Ayrıca bu durumda alacaklı tarafın borçlu hakkında borcu ödeme taahhüdünü ihlal etmesi sebebiyle şikayetçi olma hakkı da saklıdır.

HACİZDEN SONRA BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

            Hacizden sonraki dönemde borcun taksitle ödenmesi durumunu da iki halde açıklayabiliriz.

            a)Borçlunun hacizden sonraki taksit teklifi eğer İcra İflas Kanunu Madde 111’e uygun ise alacaklının rızası aranmadan borç taksitle ödenebilir. Borçlu teklifinin Madde 111’e uygun olabilmesi için teklifin hacizden sonra ama satıştan önce yapılması, her taksitin borcun dörtte birinden aşağı olmaması ve ilk taksitin derhal ödenmesi gerekir. Buna ek olarak kalan taksitlerin süresinin en geç aydan aya verilmek sureti ile üç ayı geçmemesi şartı aranmaktadır. Borçlunun anlaşmaya uygun şekilde taksitleri ödediği sürece haczedilen mal satılamaz ve satış isteme süreleri işlemez. Ancak sözleşmenin süresinin toplam 10 yılı aşması halinde, aştığı tarihten itibaren süreler kaldığı yerden devam eder.[1]Borçlunun taahhüt ettiği taksitleri ödememesi üzerine ise icra takibine devam edilir ve borcu ödeme taahhüdünü ihlal etmesi sebebiyle borçlu hakkında şikayette bulunulabilir.

            b)Borçlunun hacizden sonraki taksit teklifi eğer İcra İflas Kanunu Madde 111’e uygun değilse bu durumda yukarıda anlatılan hacizden önce borcun taksitle ödenmesi kuralları işlerlik kazanacaktır ve ancak alacaklının rızası ile bu anlaşma yapılabilecektir.

Eğer siz de icra borcunun taksitlendirilmesi konusunda profesyonel bir destek almayı düşünüyorsanız KREATİF HUKUK’un alanında uzman avukatları ile size en iyi hukuki hizmeti sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Bizle iletişime geçmek için: https://kreatifhukuk.com/iletisim/

instagram hesabımızı ziyaret etmek için: https://www.instagram.com/kreatiflawoffice/

Twitter hesabımızı ziyaret etmek için: https://twitter.com/kreatiflaw

Linkedİn hesabımızı ziyaret etmek için: https://tr.linkedin.com/in/kreatif-law-office-a64a31214


[1]PEKCANITEZ,Hakan/ATALAY,Oğuz/ÖZEKES,Muhammet:İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler,16.Bası,2019,syf.121