NAFAKA BORCUNUN ÖDENMEMESİ

Nafakayı ödemekle yükümlü kişinin, gerek boşanma davası devam ederken hükmedilen tedbir nafakalarını gerekse dava sonucunda hükmedilen iştirak ve yoksulluk nafakalarını ödeme zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak yükümlü kişinin söz konusu nafaka borcunu ödememesi uygulamada sıkça yaşanılan bir durumdur.

Nafaka borçları kanunen öncelikli borçlardan sayılmış olup ödenmemesi durumunda normal borçlara göre farklı yaptırım prosedürleri işletilmektedir. Nafaka borcunun ödenmemesi halinde ilk olarak nafakaya hükmeden aile mahkemesi kararına dayanılarak ilamlı icra takibi başlatılacaktır. Başlatılan ilamlı icra takibine rağmen yükümlünün nafaka borcunu ödememesi üzerine ise takip kesinleştikten sonra alacaklının talebiyle genel haciz yolunda olduğu gibi haciz işlemlerine geçilir ve nafaka tahsil edilmeye çalışılır. Ayrıca şunu belirtmeliyiz ki İcra İflas Kanunu Madde 206’ya göre nafaka alacakları(aylık) birinci sırada alacak niteliğindedir. Yani nafaka alacaklısı önceden başkası tarafından haciz konulmuş mala haciz isterse bu hacze 1. sıradan iştirak edecektir.

Nafaka borcunun ödenmemesi durumunda asıl önem arz eden husus ise bir ceza yaptırımının olmasıdır. “Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası” başlıklı İİK 344.maddede bu husus düzenlenmiştir. Buna göre ilamlı icra takibine rağmen nafaka borcunu ödemeyen yükümlü hakkında alacaklının icra takibinin yapıldığı yerdeki icra ceza mahkemesine şikayeti üzerine 3 aya kadar tazyik hapsine karar verilebilir. Hapis cezasının tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilecektir. Tazyik hapis cezası, bir disiplin hapis cezası olup seçenek yaptırımlara çevrilemeyen, ön ödeme uygulanamayan, tekerrüre esas olmayan, şartla salıverilme hükümleri uygulanamayan, ertelenemeyen ve adli sicil kayıtlarına geçirilmeyen bir  hapis türüdür.

İcra ceza mahkemesinin tazyik hapsine karar verebilmesi için şu şartların gerçekleşmesi gerekir:

  • Nafakaya ilişkin bir mahkeme kararına dayanılarak icra takibinin yapılmış olması
  • İcra emrinin borçluya tebliğ edilmiş olması(vekile değil)
  • İcra takibinin kesinleşmesi ve tebliğden itibaren en az 1 aylık sürenin geçmiş olması
  • Ödenmeyen aylık nafakaya ilişkin icra ceza mahkemesine şikayetin en çok 3 aylık nafaka borcu için olması

Bizle iletişime geçmek için: https://kreatifhukuk.com/iletisim/

instagram hesabımızı ziyaret etmek için: https://www.instagram.com/kreatiflawoffice/

Twitter hesabımızı ziyaret etmek için: https://twitter.com/kreatiflaw

Linkedİn hesabımızı ziyaret etmek için: https://tr.linkedin.com/in/kreatif-law-office-a64a31214